Vật nuôi thường

Nuôi vật nuôi trong nông trại FarmeryZ để thu hoạch các sản phẩm như trứng, sữa, thịt. Để mua thêm loài vật nuôi mới, bạn cần đạt đến cấp độ nhất định.

Khi đã đủ điều kiện về cấp độ, bạn phải trang bị chuồng ở trước khi mua vật nuôi.

Vật nuôi Hình ảnh Thông tin

- Mở khóa tại cấp 1, mỗi chuồng gà chỉ được chứa tối đa 06 con.

- Có thể mua tối đa 03 chuồng gà & 18 gà

- Giá mua: 1 - 6 : 10 Vàng/ 7- 15: 140 Vàng/ 13 - 18 : 270 Vàng.

- Gà đẻ trứng sau mỗi 20 phút. Sau khi thu hoạch trứng bạn cần phải cho gà ăn bằng thức ăn gà (chế biến từ lúa & ngô bằng máy sản xuất thức ăn)

- Mở khóa tại cấp 6, mỗi chuồng bò chỉ được chứa tối đa 05 con.

- Có thể mua tối đa 3 chuồng bò & 15 bò

- Giá mua: 1 - 5 : 300 Vàng/ 6- 10: 600 Vàng/ 11 - 15 : 1150 Vàng.

- Bò cho sữa sau mỗi 60 phút. Sau khi thu hoạch sữa bạn cần phải cho bò ăn bằng thức ăn bò (chế biến từ ngô & đậu tương bằng máy sản xuất thức ăn)

Heo

- Mở khóa tại cấp 10, mỗi chuồng heo chỉ được chứa tối đa 05 con.

- Có thể mua tối đa 3 chuồng heo & 15 heo

- Giá mua: 1 - 5 : 500 Vàng/ 6- 10: 1400 Vàng/ 11 - 15 : 2300 Vàng.

- Heo cho thịt sau mỗi 04 giờ. Sau khi thu hoạch thịt bạn cần phải cho heo ăn bằng thức ăn heo (chế biến từ cà rốt & đậu tương bằng máy sản xuất thức ăn)

Cừu

- Mở khóa tại cấp 16, mỗi chuồng cừu chỉ được chứa tối đa 05 con.

- Có thể mua tối đa 3 chuồng cừu & 15 cừu

- Giá mua: 1 - 5 : 800 Vàng/ 6- 10: 2300 Vàng/ 11 - 15 : 5300 Vàng.

- Cừu cho sản phẩm là Mây sau mỗi 08 giờ. Sau khi thu hoạch mây bạn cần phải cho cừu ăn bằng thức ăn cừu (chế biến từ lúa & đậu tương bằng máy sản xuất thức ăn)

- Mây có thể bán trực tiếp hoặc sử dụng để sản xuất hàng len trong máy dệt.

- Mở khóa tại cấp 32, mỗi chuồng dê chỉ được chứa tối đa 04 con.

- Có thể mua tối đa 3 chuồng dê & 12 dê

- Giá mua: 1 - 4 : 2150 Vàng/ 5 - 8: 5400 Vàng/ 9 - 12 : 8650 Vàng.

- Dê cho sản phẩm là sữa dê sau mỗi 08 giờ. Sau khi thu hoạch sữa bạn cần phải cho dê ăn bằng thức ăn dê (chế biến từ lúa, ngô & cà rốt bằng máy sản xuất thức ăn)