Skip to content
Home » Php Sql Insert Into Table: Hướng Dẫn Chèn Dữ Liệu Vào Bảng

Php Sql Insert Into Table: Hướng Dẫn Chèn Dữ Liệu Vào Bảng

Php : How To Insert Data Into MySQL Database Using Php MySQLI [ with source code ]

Php Sql Insert Into Table

PHP SQL Insert vào bảng Trong PHP

Khai báo cú pháp INSERT INTO trong PHP
Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP
Chuẩn bị câu truy vấn INSERT INTO
Bước 1: Xây dựng câu truy vấn INSERT INTO
Sử dụng biến trong câu truy vấn INSERT INTO

Trong lập trình web, việc chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL là một công việc phổ biến và cần thiết. PHP cung cấp một cú pháp INSERT INTO đơn giản để tiện lợi hóa tác vụ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu truy vấn INSERT INTO trong PHP để chèn dữ liệu vào bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL.

Bước 2: Gửi câu truy vấn INSERT INTO tới cơ sở dữ liệu
Kiểm tra kết quả câu truy vấn INSERT INTO
Bắt lỗi khi thực hiện câu truy vấn INSERT INTO
Một số lưu ý khi sử dụng câu truy vấn INSERT INTO

Để sử dụng câu truy vấn INSERT INTO trong PHP, trước tiên chúng ta cần thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Để làm điều này, chúng ta sử dụng hàm mysqli_connect() với các tham số để định cấu hình kết nối.

Sau khi thiết lập kết nối, chúng ta xây dựng câu truy vấn INSERT INTO. Cú pháp của câu truy vấn INSERT INTO là:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
VALUES (value1, value2, value3, …);

Trong đó, table_name là tên của bảng chúng ta muốn chèn dữ liệu vào. column1, column2, column3 là các cột trong bảng của chúng ta và value1, value2, value3 là các giá trị tương ứng mà chúng ta muốn chèn vào.

Nếu chúng ta muốn chèn nhiều hàng dữ liệu cùng lúc, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau đây:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
VALUES (value1, value2, value3, …),
(value1, value2, value3, …),
(value1, value2, value3, …);

Trong đó, mỗi hàng dữ liệu được chèn cách nhau bởi dấu phẩy.

Trong quá trình xây dựng câu truy vấn, chúng ta có thể sử dụng biến để chèn các giá trị động vào câu truy vấn. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh PHP như sau:

Đầu tiên, chúng ta khai báo các biến PHP để lưu giá trị sẽ được chèn vào câu truy vấn INSERT INTO:

$column1 = $_POST[‘column1’];
$column2 = $_POST[‘column2’];
$column3 = $_POST[‘column3’];
// và những cột khác…

Sau đó, chúng ta sử dụng các biến này trong câu truy vấn INSERT INTO:

$sql = “INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
VALUES (‘$column1’, ‘$column2’, ‘$column3’, …)”;

Lưu ý rằng chúng ta sử dụng dấu nháy đơn xung quanh giá trị của biến trong câu truy vấn.

Sau khi xây dựng câu truy vấn INSERT INTO, chúng ta cần gửi câu truy vấn này tới cơ sở dữ liệu để chèn dữ liệu. Để làm điều này, chúng ta sử dụng hàm mysqli_query(). Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm này:

$result = mysqli_query($connection, $sql);

Trong đó, $connection là biến lưu trữ kết nối cơ sở dữ liệu và $sql là câu truy vấn INSERT INTO đã xây dựng.

Sau khi gửi câu truy vấn vào cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể kiểm tra kết quả của câu truy vấn bằng cách sử dụng hàm mysqli_affected_rows(). Hàm này trả về số hàng bị ảnh hưởng bởi câu truy vấn INSERT INTO. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm này:

if (mysqli_affected_rows($connection) > 0) {
echo “Dữ liệu đã được chèn thành công!”;
} else {
echo “Có lỗi xảy ra khi chèn dữ liệu!”;
}

Ngoài ra, chúng ta cũng cần bắt lỗi khi thực hiện câu truy vấn INSERT INTO. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng hàm mysqli_error(). Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm này:

if (!$result) {
echo “Lỗi: ” . mysqli_error($connection);
}

Một số lưu ý khi sử dụng câu truy vấn INSERT INTO:

– Hãy đảm bảo rằng các giá trị được chèn vào câu truy vấn đã được kiểm tra và xử lý đúng cách để tránh các lỗi và lỗ hổng bảo mật.
– Hãy chắc chắn rằng các tên bảng và cột trong câu truy vấn INSERT INTO được viết đúng và tương ứng với cơ sở dữ liệu của bạn.
– Hãy luôn kiểm tra kết quả của câu truy vấn và bắt lỗi khi cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu được chèn thành công vào cơ sở dữ liệu.

FAQs:
Q: PHP table là gì?
A: PHP table là một khái niệm trong lập trình web, nó là một thành phần HTML được tạo ra bằng PHP để hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL.

Q: Làm thế nào để chèn nhiều hàng dữ liệu cùng lúc trong MySQL bằng PHP?
A: Để chèn nhiều hàng dữ liệu cùng lúc trong MySQL bằng PHP, chúng ta có thể sử dụng cú pháp INSERT INTO với vá trong câu truy vấn. Ví dụ:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
VALUES (value1, value2, value3, …),
(value1, value2, value3, …),
(value1, value2, value3, …);

Q: Làm thế nào để chèn dữ liệu từ một biểu mẫu HTML vào cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PHP?
A: Để chèn dữ liệu từ một biểu mẫu HTML vào cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PHP, chúng ta có thể sử dụng phương pháp POST để lấy giá trị từ các trường của biểu mẫu và sau đó sử dụng câu truy vấn INSERT INTO để chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Ví dụ:

$column1 = $_POST[‘column1’];
$column2 = $_POST[‘column2’];
$column3 = $_POST[‘column3’];
// và những cột khác…

$sql = “INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
VALUES (‘$column1’, ‘$column2’, ‘$column3’, …)”;

Q: Làm thế nào để kiểm tra xem một biến có giá trị đã được định nghĩa trong PHP hay chưa?
A: Để kiểm tra xem một biến có giá trị đã được định nghĩa trong PHP hay chưa, chúng ta có thể sử dụng hàm isset(). Ví dụ:

if (isset($variable)) {
// Thực hiện hành động nếu biến đã được định nghĩa
} else {
// Thực hiện hành động khác nếu biến chưa được định nghĩa
}

Từ khoá người dùng tìm kiếm: php sql insert into table PHP table, Insert multiple rows mysql PHP, INSERT INTO sql PHP, Insert dữ liệu từ form vào database trong PHP, Form insert in PHP, Database PHP, Thêm dữ liệu vào MySQL từ HTML form, Isset() trong PHP

Chuyên mục: Top 61 Php Sql Insert Into Table

Php : How To Insert Data Into Mysql Database Using Php Mysqli [ With Source Code ]

How To Enter Data In Sql Table Using Php?

Là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, PHP được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng web động. Trong các ứng dụng này, việc lưu trữ dữ liệu và truy vấn nhanh chóng trở thành một yêu cầu quan trọng. Để làm được điều này, việc nhập dữ liệu vào các bảng SQL thông qua PHP là một kỹ năng cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách thức nhập dữ liệu vào bảng SQL bằng PHP.

Cách thức nhập dữ liệu vào bảng SQL bằng PHP:
Để nhập dữ liệu vào bảng SQL bằng PHP, chúng ta cần sử dụng các câu truy vấn SQL như INSERT. Quá trình này có thể được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu
Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác SQL nào, chúng ta cần thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Để làm điều này, chúng ta cần sử dụng hàm mysqli_connect(). Ví dụ sau minh họa cách kết nối với cơ sở dữ liệu:

“`php

“`

Bước 2: Chuẩn bị câu truy vấn SQL để chèn dữ liệu
Sau khi kết nối thành công với cơ sở dữ liệu, chúng ta cần chuẩn bị câu truy vấn SQL để chèn dữ liệu. Câu truy vấn sẽ chứa tên bảng và các giá trị dữ liệu muốn chèn. Ví dụ sau minh họa cách chuẩn bị một câu truy vấn INSERT:

“`php

“`

Bước 3: Thực hiện câu truy vấn để chèn dữ liệu
Sau khi chuẩn bị câu truy vấn, chúng ta cần thực hiện câu truy vấn đó để chèn dữ liệu vào bảng SQL. Để thực hiện câu truy vấn, chúng ta sử dụng hàm mysqli_query(). Ví dụ sau minh họa cách thực hiện câu truy vấn INSERT:

“`php

“`

Bước 4: Đóng kết nối với cơ sở dữ liệu
Sau khi hoàn thành việc chèn dữ liệu, chúng ta cần đóng kết nối với cơ sở dữ liệu để giải phóng tài nguyên. Để đóng kết nối, chúng ta sử dụng hàm mysqli_close(). Ví dụ sau minh họa cách đóng kết nối với cơ sở dữ liệu:

“`php

“`

Các câu hỏi thường gặp (FAQs):
1. Làm thế nào để chèn dữ liệu từ một biểu mẫu HTML vào bảng SQL bằng PHP?
Để chèn dữ liệu từ một biểu mẫu HTML vào bảng SQL bằng PHP, chúng ta cần truy xuất giá trị của các trường dữ liệu trong biểu mẫu và sử dụng chúng trong câu truy vấn INSERT. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức POST hoặc GET trong PHP để nhận giá trị của các trường dữ liệu. Sau đó, chúng ta có thể cập nhật câu truy vấn INSERT để sử dụng các biến này.

2. Có cách nào để kiểm tra việc chèn dữ liệu thành công hay không?
Khi chèn dữ liệu vào bảng SQL, chúng ta có thể kiểm tra kết quả trả về từ hàm mysqli_query(). Nếu câu truy vấn được thực thi thành công, hàm sẽ trả về giá trị true. Ngược lại, nếu có lỗi xảy ra, nó sẽ trả về giá trị false. Điều này cho phép chúng ta xác định một cách dễ dàng liệu dữ liệu đã được chèn thành công hay không.

3. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho dữ liệu đang nhập?
Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu đang được nhập, chúng ta cần sử dụng các phương pháp bảo mật như tránh việc truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các phương thức chuẩn bị truy vấn như mysqli_prepare(). Điều này giúp ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection bằng cách xác thực dữ liệu trước khi chèn nó vào cơ sở dữ liệu.

4. Có cách nào để chèn nhiều hàng dữ liệu cùng một lúc vào bảng SQL?
Để chèn nhiều hàng dữ liệu cùng một lúc vào bảng SQL, chúng ta có thể sử dụng câu truy vấn INSERT với giá trị multiple VALUES. Ví dụ:

“`php

“`

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách nhập dữ liệu vào bảng SQL bằng PHP. Bằng cách sử dụng các câu truy vấn SQL như INSERT, chúng ta có thể dễ dàng thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, việc xử lý dữ liệu đầu vào và đảm bảo an toàn cho dữ liệu là rất quan trọng để tránh các loại cuộc tấn công như SQL Injection.

How To Insert Data In Sql Server Using Php?

Làm thế nào để chèn dữ liệu vào SQL Server bằng PHP?

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu. PHP, ngôn ngữ lập trình phía máy chủ phổ biến, cung cấp các công cụ mạnh mẽ để kết nối và tương tác với SQL Server. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn dữ liệu vào SQL Server bằng PHP.

Đầu tiên, chúng ta cần có môi trường để phát triển và thực thi mã PHP. Bạn cần cài đặt một trình biên dịch PHP như XAMPP hoặc WAMP. Bạn cũng cần cài đặt SQL Server và chắc chắn bạn đã có quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu của SQL Server để thực hiện các thao tác chèn dữ liệu.

Sau khi bạn đã cài đặt một môi trường phát triển PHP và có quyền truy cập vào SQL Server, chúng ta sẽ tiến hành kết nối đến cơ sở dữ liệu và thực hiện thao tác chèn dữ liệu. Dưới đây là các bước chi tiết:

1. Kết nối đến SQL Server:

Để kết nối với SQL Server, chúng ta sử dụng hàm `sqlsrv_connect` trong PHP. Đầu tiên, chúng ta cần cung cấp các thông tin đăng nhập để truy cập vào SQL Server. Dưới đây là ví dụ về cách kết nối với SQL Server:

“`php
$serverName = “Tên_máy_chủ_SQL”;
$connectionOptions = array(
“Database” => “Tên_cơ_sở_dữ_liệu”,
“Uid” => “Tên_đăng_nhập”,
“PWD” => “Mật_khẩu”
);

$conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionOptions);
if($conn === false){
die(print_r(sqlsrv_errors(), true));
}
“`

2. Tạo truy vấn chèn dữ liệu:

Sau khi kết nối thành công đến SQL Server, chúng ta có thể tạo truy vấn SQL để chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một ví dụ về cách tạo một truy vấn chèn dữ liệu:

“`php
$ten = “John Doe”;
$tuoi = 30;
$email = “john.doe@example.com”;

$tsql = “INSERT INTO Ten_bang (Ten, Tuoi, Email) VALUES (?, ?, ?)”;
$params = array($ten, $tuoi, $email);

$stmt = sqlsrv_query($conn, $tsql, $params);
if($stmt === false){
die(print_r(sqlsrv_errors(), true));
}
“`

3. Thực thi truy vấn chèn dữ liệu:

Sau khi chúng ta đã tạo truy vấn chèn dữ liệu, chúng ta cần thực thi truy vấn đó bằng cách sử dụng hàm `sqlsrv_query`. Nếu truy vấn được thực thi thành công, dữ liệu sẽ được chèn vào cơ sở dữ liệu.

4. Đóng kết nối:

Cuối cùng, chúng ta cần đóng kết nối đến SQL Server bằng cách sử dụng hàm `sqlsrv_close` để giải phóng tài nguyên và chấm dứt phiên làm việc với cơ sở dữ liệu.

“`php
sqlsrv_close($conn);
“`

FAQs:

1. Tại sao tôi nhận được lỗi “Fatal error: Call to undefined function sqlsrv_connect()”?
– Lỗi này xảy ra khi trình biên dịch PHP của bạn không được cấu hình để hỗ trợ SQL Server. Hãy đảm bảo bạn đã cài đặt và kích hoạt SQL Server Driver cho PHP.

2. Tại sao tôi nhận được lỗi “Warning: sqlsrv_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given”?
– Lỗi này xảy ra khi truy vấn không được thực thi thành công. Hãy kiểm tra lại kết nối SQL Server của bạn và đảm bảo là bạn đã cung cấp các thông tin đăng nhập chính xác.

3. Có cách nào tối ưu hóa thao tác chèn dữ liệu không?
– Có, bạn có thể sử dụng các cơ chế như gom nhóm truy vấn chèn cùng nhau vào một giao dịch (transaction) để tăng tốc độ thao tác chèn dữ liệu.

4. Tôi có thể chèn dữ liệu từ biểu mẫu HTML vào SQL Server không?
– Có, bạn có thể sử dụng phương pháp POST trong PHP để lấy dữ liệu từ biểu mẫu và chèn vào SQL Server bằng cách sử dụng trình bày còn lại của bài viết này.

5. Tôi cần phải có quyền đặc biệt để chèn dữ liệu vào SQL Server?
– Đúng, bạn cần có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu SQL Server và quyền chèn dữ liệu. Hãy đảm bảo bạn đã có quyền truy cập và phân quyền tương ứng.

Xem thêm tại đây: farmeryz.vn

Php Table

Bảng PHP: Xây dựng bảng dữ liệu một cách hiệu quả trong ứng dụng web của bạn

PHP table (bảng PHP) là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng các ứng dụng web động. Bằng cách sử dụng PHP, chúng ta có thể tạo ra các bảng dữ liệu đẹp và chức năng cho ứng dụng của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách xây dựng bảng PHP và cung cấp các thông tin cần thiết để bạn nắm vững khái niệm này.

I. Xây dựng bảng dữ liệu trong PHP

1. Tạo bảng dữ liệu trong MySQL
Đầu tiên, chúng ta cần tạo một bảng dữ liệu trong MySQL để lưu trữ các thông tin mà chúng ta muốn hiển thị trên bảng PHP. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SQL CREATE TABLE để tạo bảng mới với các cột và kiểu dữ liệu tương ứng.

Ví dụ: CREATE TABLE users (
id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(50) NOT NULL
);

2. Kết nối PHP với MySQL
Để truy xuất dữ liệu từ MySQL, chúng ta cần kết nối ứng dụng PHP của mình với cơ sở dữ liệu MySQL. Chúng ta có thể sử dụng hàm mysqli_connect để thiết lập kết nối này.

Ví dụ: $conn = mysqli_connect(“localhost”, “username”, “password”, “database_name”);

3. Truy vấn dữ liệu từ bảng MySQL
Sau khi đã kết nối thành công với MySQL, chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh SQL SELECT để truy vấn dữ liệu từ bảng. Các câu lệnh này bao gồm SELECT * FROM table_name để lấy tất cả các dòng trong bảng và SELECT column1, column2, … FROM table_name để lấy chỉ mục cột cần thiết.

Ví dụ: $query = “SELECT * FROM users”;
$result = mysqli_query($conn, $query);

4. Hiển thị dữ liệu trên bảng PHP
Khi đã có dữ liệu từ kết quả truy vấn, chúng ta có thể sử dụng PHP để hiển thị các thông tin này trên bảng. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng dòng trong kết quả và trích xuất các giá trị tương ứng từ các cột của bảng.

Ví dụ:

echo “

“;
echo “

“;

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
}

echo “

ID Name Email
” . $row[‘id’] . “ ” . $row[‘name’] . “ ” . $row[’email’] . “

“;

II. Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao phải sử dụng bảng PHP?
Việc sử dụng bảng PHP cho phép chúng ta hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo một cách trực quan và có cấu trúc. Nó cũng cho phép chúng ta tương tác với dữ liệu một cách dễ dàng, như sắp xếp, lọc và tìm kiếm thông qua các tính năng mạnh mẽ của PHP và MySQL.

2. Tôi có thể tùy chỉnh giao diện của bảng PHP không?
Đúng vậy, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của bảng PHP bằng cách sử dụng CSS để điều chỉnh màu sắc, kích thước và kiểu chữ của các phần tử trong bảng. Bạn cũng có thể áp dụng các hiệu ứng CSS để làm cho bảng của mình trở nên sống động và hấp dẫn hơn.

3. Có cách nào để thêm, sửa và xóa dữ liệu trực tiếp trên bảng PHP không?
Có, bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL INSERT, UPDATE và DELETE để thêm, sửa và xóa dữ liệu trực tiếp từ bảng PHP. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát dữ liệu, chúng ta cần xây dựng các biện pháp bảo mật và kiểm tra dữ liệu đầu vào kỹ lưỡng trước khi thực hiện các thao tác này.

4. Tôi có thể xác thực người dùng khi họ thực hiện hành động trên bảng PHP không?
Đúng vậy, bạn có thể xác thực người dùng khi họ thực hiện hành động trên bảng PHP bằng cách sử dụng các tính năng xác thực của PHP, như session và cookie. Bằng cách xác thực người dùng, bạn có thể đảm bảo chỉ có người dùng đã đăng nhập mới có quyền thực hiện các hành động trên bảng.

III. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách xây dựng bảng PHP cho ứng dụng web. Bằng cách sử dụng PHP và MySQL, chúng ta có thể tạo ra các bảng dữ liệu đẹp và chức năng để hiển thị thông tin từ cơ sở dữ liệu. Chúng ta cũng đã trả lời một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc sử dụng bảng PHP. Hy vọng rằng bài viết này có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan và nắm vững kiến thức cơ bản về PHP table trong việc xây dựng ứng dụng web của mình.

Insert Multiple Rows Mysql Php

Thêm nhiều hàng trong MySQL PHP và phần thêm câu hỏi thường gặp (FAQs) cuối bài.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và PHP là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, nhưng việc chèn nhiều hàng vào cùng một lúc trong MySQL PHP có thể là một thách thức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào việc thêm nhiều hàng vào MySQL bằng PHP và cung cấp một phần câu hỏi thường gặp ở cuối bài. Hãy tiếp tục đọc để biết thêm thông tin.

Thêm nhiều hàng trong MySQL PHP có thể được thực hiện thông qua sử dụng câu lệnh INSERT INTO VALUES. Đây là cách đơn giản nhất để chèn các hàng mới vào cơ sở dữ liệu của bạn. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

“`
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3)
VALUES
(value1, value2, value3),
(value4, value5, value6),
(value7, value8, value9);
“`

Trong ví dụ trên, `table_name` là tên bảng bạn muốn chèn dữ liệu vào. `column1`, `column2`, và `column3` là tên các cột trong bảng, và `value1`, `value2`, và `value3` là giá trị tương ứng bạn muốn chèn.

Lưu ý rằng số cột và số giá trị trong mỗi hàng phải tương thích với nhau. Điều này nghĩa là số cột và số giá trị trong mỗi hàng phải giống nhau để đảm bảo tính nhất quán trong cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp để chèn nhiều hàng một cách tự động. Dưới đây là một ví dụ:

“`php
// Kết nối đến cơ sở dữ liệu
$connection = mysqli_connect(‘localhost’, ‘username’, ‘password’, ‘database_name’);

// Mảng chứa dữ liệu muốn chèn
$data = array(
array(‘value1’, ‘value2’, ‘value3’),
array(‘value4’, ‘value5’, ‘value6’),
array(‘value7’, ‘value8’, ‘value9’)
);

foreach ($data as $row) {
$values = implode(‘,’, $row);
$query = “INSERT INTO table_name (column1, column2, column3) VALUES ($values)”;
mysqli_query($connection, $query);
}

// Đóng kết nối
mysqli_close($connection);
“`

Trong ví dụ trên, `$data` là một mảng chứa các mảng con, mỗi phần tử tương ứng với một hàng dữ liệu muốn chèn. Vòng lặp foreach được sử dụng để chạy qua từng phần tử của mảng `$data`, và sau đó sử dụng hàm implode để chuyển đổi các phần tử trong mỗi mảng thành một chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy. Sau đó, câu lệnh INSERT INTO được tạo ra dựa trên các giá trị đã chuyển đổi và được thực thi trong MySQL.

Hãy đi sâu vào một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc thêm nhiều hàng trong MySQL PHP.

**Q: Làm cách nào để tạo tên bảng và số lượng cột không cứng?**
**A:** Bạn có thể tạo một biến để lưu trữ tên bảng và một mảng để lưu trữ tên cột, từ đó sử dụng chúng để tạo câu lệnh INSERT INTO.

**Q: Làm cách nào để kiểm tra xem hàng đã được chèn thành công hay chưa?**
**A:** Sau khi thực thi câu lệnh INSERT INTO, bạn có thể sử dụng hàm `mysqli_affected_rows` để kiểm tra số hàng bị ảnh hưởng bởi câu lệnh cuối cùng. Nếu giá trị trả về là lớn hơn 0, có nghĩa là hàng đã được chèn thành công.

**Q: Làm cách nào để kiểm tra lỗi khi chèn hàng?**
**A:** Bạn có thể sử dụng hàm `mysqli_error` để kiểm tra lỗi sau khi thực thi câu lệnh INSERT INTO. Hàm này sẽ trả về một thông báo lỗi nếu có lỗi xảy ra.

**Q: Có cách nào để chèn hàng từ một file CSV vào MySQL bằng PHP không?**
**A:** Có, bạn có thể sử dụng hàm `fgetcsv` trong PHP để đọc các hàng từ file CSV, sau đó sử dụng câu lệnh INSERT INTO để chèn các hàng đó vào cơ sở dữ liệu.

Trên đây là một số kiến thức liên quan đến việc thêm nhiều hàng trong MySQL PHP. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thao tác với MySQL PHP. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại trong phần bình luận dưới đây.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề php sql insert into table

Php : How To Insert Data Into MySQL Database Using Php MySQLI [ with source code ]
Php : How To Insert Data Into MySQL Database Using Php MySQLI [ with source code ]

Link bài viết: php sql insert into table.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này php sql insert into table.

Xem thêm: https://farmeryz.vn/category/huong-dan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *