Skip to content
Home » Sum Và Count Trong Sql

Sum Và Count Trong Sql

SQL Aggregation queries using Group By, Sum, Count and Having

Sum And Count In Sql

Tổng số và đếm dữ liệu trong SQL

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ được sử dụng để truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu. Trong SQL, có hai lệnh quan trọng để tính tổng và đếm dữ liệu trong một cột: SUM và COUNT. Hai lệnh này giúp cho việc thống kê, phân tích và xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp, ví dụ và sự khác biệt giữa SUM và COUNT trong SQL.

Sử dụng lệnh SUM để tính tổng giá trị trong một cột

Lệnh SUM trong SQL được sử dụng để tính tổng giá trị của một cột trong một bảng dữ liệu. Cú pháp của lệnh SUM như sau:

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Trong đó, “column_name” là tên cột mà bạn muốn tính tổng giá trị, “table_name” là tên bảng chứa cột này, và “condition” là một điều kiện để lọc dữ liệu nếu cần thiết.

Ví dụ về việc sử dụng lệnh SUM để tính tổng giá trị trong một cột:

SELECT SUM(quantity)
FROM orders;

Đoạn mã trên sẽ tính tổng số lượng hàng đã được đặt trong bảng “orders”.

Phân biệt giữa SUM và COUNT trong SQL

SUM và COUNT là hai lệnh khác nhau trong SQL và có mục đích sử dụng khác nhau.

Lệnh SUM được sử dụng để tính tổng giá trị của một cột số, trong khi lệnh COUNT được sử dụng để đếm số lượng dòng dữ liệu trong một cột. Nếu cột chứa các giá trị số, bạn nên sử dụng lệnh SUM để tính tổng giá trị. Tuy nhiên, nếu cột chứa các giá trị không phải số, như các giá trị văn bản hoặc ngày tháng, bạn nên sử dụng lệnh COUNT để đếm số lượng dòng dữ liệu.

Sử dụng lệnh COUNT để đếm số lượng dòng dữ liệu trong một cột

Lệnh COUNT trong SQL được sử dụng để đếm số lượng dòng dữ liệu trong một cột. Cú pháp của lệnh COUNT như sau:

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Trong đó, “column_name” là tên cột mà bạn muốn đếm số lượng dòng dữ liệu, “table_name” là tên bảng chứa cột này, và “condition” là một điều kiện để lọc dữ liệu nếu cần thiết.

Ví dụ về việc sử dụng lệnh COUNT để đếm số lượng dòng dữ liệu trong một cột:

SELECT COUNT(customer_id)
FROM customers;

Đoạn mã trên sẽ đếm số lượng khách hàng trong bảng “customers”.

Sử dụng lệnh COUNT DISTINCT để đếm số lượng giá trị duy nhất trong một cột

Ngoài việc đếm số lượng dòng dữ liệu, bạn cũng có thể sử dụng lệnh COUNT DISTINCT để đếm số lượng giá trị duy nhất trong một cột. Cú pháp của lệnh COUNT DISTINCT như sau:

SELECT COUNT(DISTINCT column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Trong đó, “column_name” là tên cột mà bạn muốn đếm số lượng giá trị duy nhất, “table_name” là tên bảng chứa cột này, và “condition” là một điều kiện để lọc dữ liệu nếu cần thiết.

Ví dụ về việc sử dụng lệnh COUNT DISTINCT để đếm số lượng giá trị duy nhất trong một cột:

SELECT COUNT(DISTINCT product_id)
FROM orders;

Đoạn mã trên sẽ đếm số lượng sản phẩm duy nhất đã được đặt hàng trong bảng “orders”.

Tính tổng và đếm dữ liệu trong các điều kiện

Bạn cũng có thể tính tổng và đếm dữ liệu trong các điều kiện cụ thể bằng cách thêm điều kiện vào câu lệnh SUM hoặc COUNT. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng lệnh SUM và COUNT với điều kiện:

Sử dụng lệnh SUM với điều kiện trong SQL:

SELECT SUM(quantity)
FROM orders
WHERE customer_id = 1;

Đoạn mã trên sẽ tính tổng số lượng hàng đã được đặt bởi khách hàng có ID là 1 trong bảng “orders”.

Sử dụng lệnh COUNT với điều kiện trong SQL:

SELECT COUNT(customer_id)
FROM customers
WHERE country = ‘Vietnam’;

Đoạn mã trên sẽ đếm số lượng khách hàng từ Việt Nam trong bảng “customers”.

Tổng kết kết quả và sử dụng cột kết quả làm tiêu đề

Khi sử dụng lệnh SUM hoặc COUNT, bạn có thể sử dụng cột kết quả trong lệnh SELECT để đặt tên tiêu đề cho kết quả trả về. Điều này giúp cho bảng kết quả dễ đọc và hiểu hơn. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng cột kết quả làm tiêu đề:

SELECT SUM(quantity) AS total_quantity
FROM orders;

Đoạn mã trên sẽ tính tổng số lượng hàng đã được đặt và đặt tên tiêu đề cho cột kết quả là “total_quantity”.

Sử dụng HAVING để lọc kết quả sau khi đã tính tổng hoặc đếm dữ liệu

Sau khi tính tổng hoặc đếm dữ liệu, bạn cũng có thể sử dụng lệnh HAVING để lọc kết quả theo một điều kiện nào đó. Lệnh HAVING được sử dụng sau lệnh GROUP BY và trước lệnh ORDER BY trong câu truy vấn SQL. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng lệnh HAVING để lọc kết quả:

SELECT category, SUM(quantity) AS total_quantity
FROM products
GROUP BY category
HAVING total_quantity > 100;

Đoạn mã trên sẽ tính tổng số lượng sản phẩm theo từng danh mục (category) trong bảng “products” và chỉ hiển thị kết quả nếu tổng số lượng sản phẩm vượt quá 100.

Tổng hợp và nhóm dữ liệu trong SQL

Đôi khi, bạn cần tổng hợp và nhóm dữ liệu trước khi tính tổng hoặc đếm. Trong SQL, bạn có thể sử dụng lệnh GROUP BY để nhóm dữ liệu và sau đó áp dụng lệnh SUM hoặc COUNT lên từng nhóm dữ liệu riêng biệt. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng lệnh GROUP BY để nhóm dữ liệu trước khi tính tổng hoặc đếm:

SELECT category, SUM(quantity) AS total_quantity
FROM products
GROUP BY category;

Đoạn mã trên sẽ tính tổng số lượng sản phẩm theo từng danh mục (category) trong bảng “products” và hiển thị kết quả cho mỗi danh mục.

FAQs:

Q: SQL sum GROUP BY là gì?
A: SQL sum GROUP BY là một cú pháp sử dụng SUM để tính tổng dữ liệu theo từng nhóm trong một cột nào đó. Cú pháp trong SQL là SELECT column_name, SUM(column_name) FROM table_name GROUP BY column_name;

Q: SUM (CASE WHEN) SQL sử dụng như thế nào?
A: SUM (CASE WHEN) trong SQL được sử dụng để tính tổng dữ liệu dựa trên một điều kiện cụ thể. Ví dụ: SELECT SUM(CASE WHEN condition THEN column_name ELSE 0 END) FROM table_name;

Q: COUNT(*) SQL là gì?
A: COUNT(*) trong SQL là một lệnh dùng để đếm số lượng dòng dữ liệu trong một bảng. Cú pháp trong SQL là SELECT COUNT(*) FROM table_name;

Q: COUNT(DISTINCT trong SQL) sử dụng như thế nào?
A: COUNT(DISTINCT trong SQL) được sử dụng để đếm số lượng giá trị duy nhất trong một cột. Cú pháp trong SQL là SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name;

Q: Làm thế nào để lấy tổng số lượng trong group by SQL?
A: Để lấy tổng số lượng trong câu truy vấn SQL, bạn có thể sử dụng lệnh COUNT(*) hoặc SUM(1) trong kết quả GROUP BY.

Q: SUM SQL Server là gì?
A: SUM SQL Server là một hàm được sử dụng để tính tổng giá trị trong một cột trong SQL Server. Cú pháp trong SQL Server là SELECT SUM(column_name) FROM table_name;

Từ khoá người dùng tìm kiếm: sum and count in sql SQL sum GROUP BY, sum(case when sql), count(*) sql, count* sql là gì, select count(*) from table, COUNT(DISTINCT trong SQL), How to get total count in group by sql, SUM SQL Server

Chuyên mục: Top 15 Sum And Count In Sql

Sql Aggregation Queries Using Group By, Sum, Count And Having

Can We Use Sum And Count Together In Sql?

Trong SQL, chúng ta có thể sử dụng hai mệnh đề SUM và COUNT kết hợp với nhau không? Triết xuất dữ liệu một cách đầy đủ thông qua việc sử dụng các mệnh đề SUM và COUNT trong SQL.

SUM được sử dụng để tính tổng các giá trị của một cột trong một bảng dữ liệu. Một khi bạn đã biết cách sử dụng SUM, bạn có thể tính tổng các số hoặc giá trị từ các cột số trong bảng dữ liệu. Tuy nhiên, COUNT được sử dụng để đếm số hàng (record) trong một bảng dữ liệu hoặc số hàng thỏa mãn một điều kiện nào đó.

Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta muốn tính tổng các giá trị theo điều kiện nào đó, tức là kết hợp cả SUM và COUNT. Điều này có thể thực hiện được trong SQL bằng cách sử dụng mệnh đề SUM và CASE WHEN.

Đầu tiên, ta có thể sử dụng COUNT để đếm số hàng thỏa mãn điều kiện cụ thể:
“`
SELECT COUNT(*) FROM table_name WHERE condition;
“`
Tiếp theo, ta sẽ sử dụng SUM để tính tổng một cột cụ thể trong cùng điều kiện:
“`
SELECT SUM(column_name) FROM table_name WHERE condition;
“`
Cuối cùng, ta sẽ kết hợp hai mệnh đề SUM và COUNT như sau:
“`
SELECT SUM(column_name) FROM table_name WHERE condition HAVING COUNT(*) > 0;
“`
Việc kết hợp SUM và COUNT cho phép chúng ta tính tổng các giá trị của một cột đồng thời đếm số hàng thỏa mãn một điều kiện nào đó. Trong câu lệnh trên, giá trị của SUM(column_name) chỉ được tính khi số hàng đếm được (COUNT(*)) lớn hơn 0. Điều này nhằm loại bỏ các trường hợp không có hàng nào thỏa mãn điều kiện và tránh việc tính toán không cần thiết trên dữ liệu.

Câu lệnh trên đưa chúng ta đến một loạt các câu hỏi thường gặp về việc sử dụng SUM và COUNT trong SQL. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến:

Q1: Tại sao chúng ta cần phải kết hợp SUM và COUNT trong SQL?
A1: Khi chúng ta muốn tính tổng các giá trị của một cột đồng thời đếm số hàng thỏa mãn một điều kiện nào đó, việc kết hợp SUM và COUNT là cần thiết. Bằng cách này, ta có thể trích xuất dữ liệu chi tiết trong SQL.

Q2: Có cách nào khác để kết hợp SUM và COUNT không?
A2: Trong SQL, không có cách trực tiếp để kết hợp SUM và COUNT. Ta cần sử dụng mệnh đề CASE WHEN để tính tổng một cột trong cùng điều kiện.

Q3: Khi nào chúng ta nên sử dụng SUM và COUNT trong SQL?
A3: Chúng ta nên sử dụng SUM và COUNT trong SQL khi muốn tính tổng các giá trị của một cột đồng thời đếm số hàng thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Điều này giúp chúng ta trích xuất thông tin chi tiết về dữ liệu.

Tóm lại, trong SQL, chúng ta có thể kết hợp SUM và COUNT để tính tổng các giá trị của một cột đồng thời đếm số hàng thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Việc này giúp chúng ta trích xuất dữ liệu một cách đầy đủ và chi tiết. Chỉ cần sử dụng mệnh đề SUM và CASE WHEN, ta có thể thực hiện thành công việc này.

What Is Difference Between Sum And Count In Sql?

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ lập trình chuyên dùng để truy xuất và quản lý dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). SQL cung cấp một loạt các câu lệnh để thực hiện các công việc như truy vấn dữ liệu, thêm, sửa và xóa thông tin trong cơ sở dữ liệu. Hai câu lệnh phổ biến trong SQL là SUM và COUNT, nhưng chúng có sự khác biệt nhất định và được sử dụng trong các tình huống khác nhau.

SUM và COUNT đều là hàm tổng hợp (aggregate function) được sử dụng để tính toán dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, mục tiêu của hai hàm này khác nhau.

Câu lệnh SUM được sử dụng để tính tổng của các giá trị số trong một cột. Nó trả về tổng của các giá trị đó. Ví dụ, nếu chúng ta có một bảng “Orders” với cột “TotalPrice” chứa giá trị tiền của mỗi đơn hàng, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SUM để tính tổng số tiền đã chi tiêu trong tất cả các đơn hàng.

Ví dụ:

SELECT SUM(TotalPrice) AS TotalSpent
FROM Orders;

Kết quả sẽ trả về tổng giá trị của cột “TotalPrice” trong bảng “Orders”.

Câu lệnh COUNT được sử dụng để đếm số lượng hàng trong một cột hoặc một bảng. Nó trả về kết quả là một số nguyên, cho biết có bao nhiêu hàng trong cột hoặc bảng đó. Ví dụ, nếu chúng ta có một bảng “Customers” với cột “CustomerID” chứa danh sách các khách hàng, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh COUNT để đếm số lượng khách hàng.

Ví dụ:

SELECT COUNT(CustomerID) AS TotalCustomers
FROM Customers;

Kết quả sẽ trả về số lượng khách hàng có trong bảng “Customers”.

FAQs:
1. Tại sao tôi nên sử dụng SUM và COUNT trong SQL?
SUM và COUNT là hai hàm tổng hợp quan trọng trong SQL. SUM được sử dụng để tính tổng tổng quan của các giá trị số trong một cột, trong khi COUNT được sử dụng để đếm số lượng hàng trong một cột hoặc bảng. Việc sử dụng SUM và COUNT giúp chúng ta tính toán dữ liệu và thống kê thông tin trong cơ sở dữ liệu. Điều này rất hữu ích khi muốn tìm hiểu về tổng số lượng mặt hàng đã bán hoặc tổng số tiền đã bỏ ra trong các hoạt động kinh doanh.

2. Có thể sử dụng SUM và COUNT cùng nhau không?
Có thể sử dụng SUM và COUNT cùng nhau trong một câu lệnh tính toán phức tạp hơn. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng SUM để tính tổng giá trị của một cột, và sau đó sử dụng COUNT để đếm số lượng hàng trong một cột khác. Điều này giúp ta thấy mối quan hệ giữa tổng giá trị và số lượng hàng.

3. SUM và COUNT có thể sử dụng trên các loại dữ liệu khác nhau không?
SUM và COUNT có thể sử dụng trên các loại dữ liệu khác nhau trong SQL. Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của cột hoặc bảng mà chúng ta muốn tính toán, chúng ta có thể sử dụng SUM và COUNT cho các kiểu số, chuỗi, ngày tháng và nhiều kiểu dữ liệu khác.

4. Có những hàm tổng hợp khác ngoài SUM và COUNT không?
SQL cung cấp nhiều hàm tổng hợp khác nhau để tính toán và xử lý dữ liệu. Một số các hàm tổng hợp phổ biến khác bao gồm AVG (trung bình), MIN (giá trị nhỏ nhất), MAX (giá trị lớn nhất) và GROUP BY (nhóm các dòng dữ liệu dựa trên một cột). Chúng hỗ trợ cho việc thống kê và phân tích dữ liệu trong SQL.

Xem thêm tại đây: farmeryz.vn

Sql Sum Group By

SQL Sum GROUP BY (Tổng hợp GROUP BY trong SQL)

SQL Sum GROUP BY (Tổng hợp GROUP BY trong SQL) là một câu lệnh SQL quan trọng được sử dụng để tính toán tổng các giá trị trong các nhóm dữ liệu. GROUP BY được sử dụng để phân nhóm các bản ghi dựa trên một hoặc nhiều cột và SUM được sử dụng để tính tổng các giá trị các cột tương ứng trong mỗi nhóm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về SQL Sum GROUP BY và cách sử dụng nó trong SQL.

Cú pháp của SQL Sum GROUP BY

Cú pháp của SQL Sum GROUP BY như sau:

SELECT column_name, SUM(column_name)
FROM table_name
GROUP BY column_name;

Trong câu lệnh này, chúng ta sử dụng SELECT để chọn cột mà chúng ta muốn tính tổng. SUM được sử dụng để tính tổng các giá trị của các cột tương ứng. FROM được sử dụng để xác định bảng chúng ta muốn lấy dữ liệu từ đó. GROUP BY được sử dụng để phân nhóm dữ liệu theo cột được chỉ định.

Ví dụ về SQL Sum GROUP BY

Chúng ta hãy xem một ví dụ để hiểu rõ hơn cách sử dụng SQL Sum GROUP BY:

Giả sử chúng ta có bảng “Orders” với các cột “OrderID”, “CustomerID” và “Amount”. Chúng ta muốn tính tổng số tiền mà mỗi khách hàng đã chi tiêu. Chúng ta có thể sử dụng SQL Sum GROUP BY để làm điều đó:

SELECT CustomerID, SUM(Amount)
FROM Orders
GROUP BY CustomerID;

Kết quả sẽ trả về một danh sách các khách hàng và tổng số tiền mà mỗi khách hàng đã chi tiêu.

Cụ thể, nếu bảng Orders của chúng ta như sau:
OrderID | CustomerID | Amount
1 | 1 | 100
2 | 1 | 200
3 | 2 | 150
4 | 2 | 300

Kết quả của câu lệnh trên sẽ là:
CustomerID | SUM(Amount)
1 | 300
2 | 450

SQL Sum GROUP BY FAQs

Q: Tại sao chúng ta cần sử dụng SQL Sum GROUP BY?
A: Chúng ta sử dụng SQL Sum GROUP BY để tính tổng các giá trị trong các nhóm dữ liệu. Điều này đặc biệt hữu ích khi chúng ta muốn tính tổng theo một hoặc nhiều cột và phân nhóm dữ liệu dựa trên các giá trị đó.

Q: SQL Sum GROUP BY có thể sử dụng với các hàm khác không?
A: Có, SQL Sum GROUP BY có thể được sử dụng với các hàm khác như COUNT, AVG, MAX, MIN, v.v. Điều này giúp chúng ta tính toán các giá trị phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng.

Q: Tôi có thể sử dụng nhiều cột trong SQL Sum GROUP BY không?
A: Có, bạn có thể sử dụng nhiều cột như bạn mong muốn để phân nhóm dữ liệu. Khi đó, kết quả sẽ được tổng hợp dựa trên các giá trị của từng cột.

Q: SQL Sum GROUP BY hoạt động như thế nào?
A: SQL Sum GROUP BY hoạt động bằng cách phân nhóm các bản ghi dựa trên các giá trị của một hoặc nhiều cột được chỉ định. Sau đó, nó tính tổng các giá trị tương ứng của các cột trong mỗi nhóm.

Q: Có thể không sử dụng GROUP BY khi sử dụng SQL Sum GROUP BY không?
A: Không, GROUP BY là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng SQL Sum GROUP BY. Nếu không sử dụng GROUP BY, câu lệnh sẽ không hoạt động và sẽ trả về kết quả không chính xác.

Trên đây là một số thông tin về SQL Sum GROUP BY (Tổng hợp GROUP BY trong SQL). Chúng ta đã tìm hiểu cú pháp, ví dụ và câu hỏi thường gặp liên quan đến SQL Sum GROUP BY. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng SQL Sum GROUP BY trong SQL.

Sum(Case When Sql)

Sử dụng câu lệnh SUM(CASE WHEN) trong SQL

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng để truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu. Trong SQL, câu lệnh SUM(CASE WHEN) là một phương pháp mạnh mẽ để tính tổng các giá trị dựa trên các điều kiện được chỉ định. Chức năng này cho phép người dùng xác định các điều kiện và áp dụng chúng vào việc tính tổng các giá trị trong cơ sở dữ liệu có sẵn.

Cú pháp của câu lệnh SUM(CASE WHEN) là:

“`
SELECT SUM(CASE WHEN <điều kiện> THEN ELSE END) FROM ;
“`

Trong đó:
– `<điều kiện>` là các điều kiện mà chúng ta muốn áp dụng lên việc tính tổng.
– `` là giá trị được tính tổng nếu điều kiện được thỏa mãn.
– `` là giá trị được tính tổng nếu không có điều kiện nào được thỏa mãn.

Câu lệnh này có thể được sử dụng trong các truy vấn SQL phức tạp, để tính tổng các giá trị dựa trên các yêu cầu cụ thể.

Ví dụ minh họa:

Giả sử chúng ta có bảng dữ liệu “products” như sau:

“`
+—-+———-+——-+
| ID | Category | Price |
+—-+———-+——-+
| 1 | A | 10 |
| 2 | B | 20 |
| 3 | A | 30 |
| 4 | C | 40 |
| 5 | B | 50 |
+—-+———-+——-+
“`

Chúng ta muốn tính tổng giá trị của các sản phẩm trong từng loại sản phẩm. Ta có thể sử dụng câu lệnh SUM(CASE WHEN) như sau:

“`
SELECT Category, SUM(CASE WHEN Category = ‘A’ THEN Price ELSE 0 END) AS Total_A,
SUM(CASE WHEN Category = ‘B’ THEN Price ELSE 0 END) AS Total_B,
SUM(CASE WHEN Category = ‘C’ THEN Price ELSE 0 END) AS Total_C
FROM products
GROUP BY Category;
“`

Kết quả sẽ là:

“`
+———-+———+———+———+
| Category | Total_A | Total_B | Total_C |
+———-+———+———+———+
| A | 40 | 0 | 0 |
| B | 0 | 70 | 0 |
| C | 0 | 0 | 40 |
+———-+———+———+———+
“`

Như bạn có thể thấy, câu lệnh SUM(CASE WHEN) đã tính tổng các giá trị dựa trên loại sản phẩm, và trả về kết quả chính xác theo yêu cầu. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thống kê dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau, và tùy chỉnh các điều kiện theo mong muốn của bạn.

Câu lệnh SUM(CASE WHEN) cũng có thể được sử dụng cho các yêu cầu một chút phức tạp hơn, bằng cách áp dụng nhiều điều kiện và giá trị khác nhau. Ví dụ dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn:

Giả sử chúng ta muốn tính tổng giá trị các sản phẩm theo phạm vi giá bán như sau:
– Nhỏ hơn 30: “Dưới 30”
– Từ 30 đến 50: “30 – 50”
– Lớn hơn 50: “Trên 50”

Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SUM(CASE WHEN) như sau:

“`
SELECT PriceRange, SUM(CASE WHEN Price < 30 THEN Price ELSE 0 END) AS Total_Less_Than_30, SUM(CASE WHEN Price >= 30 AND Price <= 50 THEN Price ELSE 0 END) AS Total_30_50, SUM(CASE WHEN Price > 50 THEN Price ELSE 0 END) AS Total_Greater_Than_50
FROM (
SELECT CASE WHEN Price < 30 THEN 'Dưới 30' WHEN Price >= 30 AND Price <= 50 THEN '30 - 50' WHEN Price > 50 THEN ‘Trên 50’
END AS PriceRange,
Price
FROM products
) AS subquery
GROUP BY PriceRange;
“`

Kết quả sẽ là:

“`
+————-+——————-+————–+——————–+
| PriceRange | Total_Less_Than_30 | Total_30_50 | Total_Greater_Than_50 |
+————-+——————-+————–+——————–+
| Dưới 30 | 40 | 0 | 0 |
| 30 – 50 | 0 | 70 | 0 |
| Trên 50 | 0 | 0 | 40 |
+————-+——————-+————–+——————–+
“`

Câu lệnh SUM(CASE WHEN) trong SQL rất linh hoạt và mạnh mẽ. Nó cho phép bạn tùy chỉnh các điều kiện, áp dụng ngay lập tức và tính tổng các giá trị dựa trên các tiêu chí cụ thể. Việc này giúp bạn truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng, và tạo ra các báo cáo và thống kê hữu ích theo nhu cầu của bạn.

Câu hỏi thường gặp:

Q: Có thể sử dụng câu lệnh SUM(CASE WHEN) trong các hàm tổng quát khác trong SQL không?
A: Có, câu lệnh này có thể được sử dụng trong các hàm tổng quát khác như AVG, COUNT, MAX, MIN, v.v. Bạn có thể thay đổi phần “SUM” thành hàm tổng quát tương ứng.

Q: Có cách nào để tính tổng các giá trị NULL trong câu lệnh SUM(CASE WHEN) không?
A: Để tính tổng các giá trị NULL trong câu lệnh SUM(CASE WHEN), bạn có thể sử dụng COALESCE hoặc ISNULL để xử lý giá trị NULL trước khi áp dụng câu lệnh.

Q: Câu lệnh SUM(CASE WHEN) có ảnh hưởng đến hiệu năng của truy vấn không?
A: Việc sử dụng câu lệnh này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng của truy vấn. Khi dùng trong một số trường hợp phức tạp, việc tính toán và so sánh có thể tốn nhiều thời gian xử lý. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa thiết kế cơ sở dữ liệu và sử dụng chỉ mục đúng có thể giúp cải thiện hiệu suất của truy vấn.

Q: Có thể sử dụng câu lệnh SUM(CASE WHEN) trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác ngoài SQL không?
A: Câu lệnh SUM(CASE WHEN) là một tính năng phổ biến trong SQL, tuy nhiên, cú pháp và tên hàm có thể thay đổi từng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu qua lại tài liệu của từng hệ quản trị để biết cú pháp chính xác.

Count(*) Sql

COUNT(*) SQL là một câu lệnh rất quan trọng trong ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL). Nó được sử dụng để đếm số lượng các bản ghi trong một bảng hoặc kết quả được trả về từ một truy vấn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về COUNT(*) SQL và cách sử dụng nó trong các cơ sở dữ liệu.

COUNT(*) SQL là gì?
COUNT(*) là một hàm tổng hợp trong SQL và giúp đếm số lượng các dòng hoặc bản ghi trong một bảng hoặc kết quả truy vấn. Cú pháp của COUNT(*) như sau:

SELECT COUNT(*) FROM table_name WHERE conditions;

Trong cú pháp trên, “table_name” là tên của bảng bạn muốn đếm số lượng các dòng hoặc bản ghi. Nếu bạn không muốn áp dụng bất kỳ điều kiện nào, bạn có thể bỏ qua mục “WHERE conditions”.

Ví dụ đơn giản:
Hãy xem xét một bảng có tên “employees” với các cột “id”, “name” và “age”. Để đếm số lượng các bản ghi trong bảng này, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh COUNT(*) như sau:

SELECT COUNT(*) FROM employees;

Kết quả trả về sẽ là số lượng các bản ghi trong bảng “employees”.

Kết hợp COUNT(*) với các câu lệnh khác:
COUNT(*) có thể được kết hợp với các câu lệnh SQL khác để đáp ứng nhu cầu truy vấn phức tạp hơn. Bạn có thể sử dụng câu lệnh FROM để chỉ ra bảng và câu lệnh WHERE để áp dụng các điều kiện lọc dữ liệu.

Ví dụ:
SELECT COUNT(*) FROM employees WHERE age > 30;

Trong ví dụ trên, chúng ta đếm số lượng nhân viên có tuổi lớn hơn 30 từ bảng “employees”. Kết quả sẽ chỉ là số lượng các bản ghi phù hợp với điều kiện.

FAQs về COUNT(*) SQL:

1. COUNT(*) SQL trả về kiểu dữ liệu là gì?
COUNT(*) SQL trả về một số nguyên (integer) là kết quả của việc đếm số lượng bản ghi.

2. Tôi có thể đếm số lượng bản ghi trong nhiều bảng cùng lúc không?
Có, bạn có thể sử dụng các câu lệnh JOIN để kết hợp nhiều bảng và sau đó sử dụng COUNT(*). Ví dụ:

SELECT COUNT(*) FROM employees JOIN departments ON employees.department_id = departments.id;

Trong ví dụ này, chúng ta kết hợp bảng “employees” và “departments” và đếm số lượng các bản ghi phù hợp với điều kiện liên kết hai bảng.

3. Tôi có thể đếm số lượng bản ghi duy nhất không?
Có, bạn có thể sử dụng câu lệnh COUNT(DISTINCT column_name) để đếm số lượng bản ghi duy nhất trong một cột nào đó. Ví dụ:

SELECT COUNT(DISTINCT department_id) FROM employees;

Trong ví dụ này, COUNT(DISTINCT department_id) sẽ trả về số lượng các phòng ban duy nhất mà các nhân viên đang thuộc.

4. COUNT(*) SQL có hiệu suất tốt không?
COUNT(*) SQL có hiệu suất tốt khi được sử dụng trên các bảng có ít dòng hoặc kích thước nhỏ. Tuy nhiên, khi áp dụng COUNT(*) trên các bảng lớn, nó có thể gây tốn nhiều thời gian và tài nguyên.

5. Có cách nào để sử dụng COUNT(*) theo điều kiện xác định trong một cột không?
Có, bạn có thể sử dụng câu lệnh COUNT(*) cùng với câu lệnh WHERE. Ví dụ:

SELECT COUNT(*) FROM employees WHERE age > 30;

Trong ví dụ này, chúng ta đếm số lượng nhân viên có tuổi lớn hơn 30.

COUNT(*) SQL là một công cụ mạnh mẽ trong SQL để đếm số lượng bản ghi trong các bảng hoặc kết quả truy vấn. Việc sử dụng COUNT(*) có thể giúp bạn đếm và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề sum and count in sql

SQL Aggregation queries using Group By, Sum, Count and Having
SQL Aggregation queries using Group By, Sum, Count and Having

Link bài viết: sum and count in sql.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này sum and count in sql.

Xem thêm: https://farmeryz.vn/category/huong-dan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *